IN ENGLISH    PÅ SVENSKA      
Tyytyväisyys pysynyt hyvänä asukaskyselyssä

19.3.2019

Vuosittainen asukastyytyväisyystutkimus osoittaa, että asukkaat ovat keskimäärin tyytyväisiä elämäänsä Helsingin kaupungin vuokralaisena Helsingin Korkotukiasuntojen asunnossa. Tutkimuksen tehnyt tutkimuslaitos luonnehtii asumisesta yhtiön asunnossa saadun yleisarvosanan tuloksen tasoa erittäin hyväksi.

Asukkaiden yleisarvosana asumiselle kertoo, miten asunnon sijainti, itse asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut toimivat asukkaan kannalta kokonaisuutena. Helsingin Korkotukiasunnoissa asuvista 54 prosenttia antaa yleisarvosanaksi hyvä ja 12 prosenttia erinomainen. Lopuista liki kaikki antavat arvosanan tyydyttävä. Asumisestaan arvosanan huono antaa vain yksi prosentti vastanneista.

Erityisen tyytyväisiä asukkaat ovat kotiensa sijaintiin kaupunkirakenteessa. Arvosanaan vaikuttanevat niin asuinympäristö, läheltä löytyvät palvelut kuin julkiset liikenneyhteydet esimerkiksi työpaikalle, Helsingin keskustaan ja erilaisille harrastuspaikoille.

Asunnon kunnosta arvosana on tyydyttävän ja hyvän välimaastossa, mitä osaltaan selittänee asunnon asumisaikana hiljalleen tapahtunut kuluminen. Pääosa vastaajista on asunut kodissaan yli viisi vuotta. Tätä kuvastaa sekin, että asunnon kunnon arvioitiin alentuneen jonkin verran muuton jälkeen.

Asunnon kuntoa koskeva lievä kriittisyys voi olla syynä myös siihen, että huolto- ja korjauspalvelujen toiminnasta annettu arvosana on jonkin verran heikentynyt kahden edellisvuoden tasosta.

Isännöinnin tukipalvelujen uudistus, jossa vikailmoitukset sekä asunnon avainten nouto ja palautus, lisäavaintilaukset, autopaikkavaraukset, saunavuorojen varaukset, muuttoilmoitukset talonkirjaan sekä talopesuloihin liittyvät asiat siirtyivät hoidettavaksi Lassila & Tikanojalle, ei näytä vaikuttaneen tuloksiin. Ne ovat kutakuinkin samalla tasolla kuin vuoden 2017 tutkimuksessa.

Kun tyytyväisyys huolto- ja korjauspalveluihin oli laskenut havaittavasti, tulee kiinteistönomistaja tietysti selvittämään kehityskeskusteluissa palveluntuottajien kanssa, onko kyse muutosvaiheen kitkasta vai joistakin muista syistä.

Eri toimijoiden työstä asukkaat antavat aika samanlaisen yleisarvosanan. Kiinteistöyhtiön eli Helsingin Korkotukiasuntojen toiminnasta puolet antaa arvosanan hyvä tai erinomainen, loput pääosin tyydyttävä.

Isännöinnistä ja siivouksesta keskiarvotulos on hieman parempi kuin kiinteistöyhtiön toiminnasta, huollosta ja korjauksesta hieman huonompi. Kaikkien toimijoiden saamissa arvioissa pääosa vastaajista antoi keskiarvoarvosanaksi hyvä tai jopa erinomainen.

Yksittäisissä kysymyksissä hajontaa on enemmän kuin toimijoiden toimintaa kuvaavissa vastausten keskiarvoissa.

Isännöinnissä eniten tyytymättömyyttä on järjestyshäiriöihin puuttumisessa sekä huoneistokorjauksiin liittyvässä toiminnassa. Kiitosta tulee etenkin asioinnissa vuokra-asioissa ja henkilökunnan palvelualttiudessa. Isännöinnin toimistohenkilökunnan toiminta, asiakaspalvelu sekä isännöinnin luotettavuus saavat myös hyvää palautetta.

Kyselyssä ei eritelty, miten asukkaat kokevat isännöinnistä vastaavan KOY Auroranlinnan ja isännöinnin tukipalvelut tuottavan Lassila & Tikanojan asukaspalvelupisteen toiminnan, kun molempien toiminta kuuluu nimikkeen isännöinti alle.

Kiinteistönhuollon ja korjausten osalta palveluntuottajien henkilökunnan toiminta ja palveluasenne saavat eniten kiitosta. Vikailmoitusten hoito sekä huolto- ja korjauspalveluiden toimivuus ovat myös sangen hyvällä tasolla, vaikka niistä annetut ”pisteet” ovatkin laskeneet jonkin verran vuoden 2017 tuloksesta.

Eniten kriittistä palautetta tulee jätekatosten siisteydestä, ulkokalusteiden kunnossapidosta sekä talviajan hiekotuksista ja lumitöistä. Myös viheralueiden hoidossa vastausten keskiarvo on enemmän tyydyttävän kuin hyvän puolella.

Yksittäisillä huoltoyhtiöillä osa palveluista sujuu erittäin hyvin, osa jopa vain välttävästi. Näitä huoltoyhtiökohtaisia arvosanoja, jotka on saatu yhdistämällä vastaajan kotitalo siitä vastaavaan huoltoliikkeeseen, voidaan käyttää kehityskeskusteluissa osoittamaan huoltoyhtiön toiminnan vahvuuksia ja kehittämisalueita.

Siivousten osalta henkilökunnan toiminta ja palvelualttius tuovat myös parhaat arvosanat. Itse siivoustyön jälki näyttäytyy asukkaille parhaiten porrashuoneissa. Saunan ja muiden yleistilojen siivouksesta kriittisten arvioiden osuus on selvästi isompi kuin porrashuoneiden siivouksesta.

Siivouksen osalta kysely jättää tietysti tulkinnan varaa siitä, perustuuko kriittisyys ehkä itse työhön tai sen määrään vai kanssa-asujien toimintaan. Kun esimerkiksi saunoille tehdään viikkosiivous, on muiden saunojien käytöksestä paljon kiinni, missä kunnossa saunatilat ovat vaikkapa viimeiseksi ennen seuraavaa viikkosiivousta saunovilla.

Asukastutkimustyytyväisyystutkimuksen tekee Helsingin Korkotukiasunnoille tutkimuslaitos IRO Research & Consulting Oy. Asukkaat vastaavat kyselyyn suoraan tutkimuslaitokselle nimettöminä.

Jo vuosia samoilla periaatteilla jatkunut asukastyytyväisyystutkimus tehdään vuosittain joulu-tammikuun vaihteessa. Asukkaat voivat arvioida eri osakysymyksissä onnistumista asteikolla 1-5, jossa 1 on huono ja 5 erinomainen, tai valitsemalla vaihtoehdon en osaa sanoa.

Tilaaja eli Helsingin Korkotukiasunnot saa vastauksista tuloskoosteen sekä kaikki vapaamuotoiset palautteet sellaisenaan. Vapaamuotoiset vastaukset ja niissä tulleet ehdotukset ja palautteet luetaan Helsingin Korkotukiasunnossa tarkkaan.

Monia vuosien varrella tulleita käytännön asumista helpottavia tai parantavia ehdotuksia on myös jo ehditty toteuttaa.

Vuoden 2018 tutkimukseen saatiin vastaukset 428 asukkaalta. Heistä naisia oli 68 prosenttia, yli 60-vuotiaita 40 prosenttia, asunnossaan 10 vuotta tai enemmän asuneita 51 prosenttia sekä yhden hengen taloudessa asuvia 48 prosenttia. Alle 50-vuotiaita vastaajista oli yhteensä 37 prosenttia ja kolmen tai useamman hengen talouksissa eläviä yhteensä 22 prosenttia. Alle 5-vuotta asuneiden osuus oli 35 prosenttia.

Näiden taustatietojen pohjalta voi siis summata, että moni on löytänyt Helsingin Korkotukiasuntojen kiinteistöistä itselleen mieluisan pysyvän kodin.


 
Takaisin uutisiin