IN ENGLISH    PÅ SVENSKA      
Asukaskyselystä arvokasta tietoa

01.03.2013

Helsingin Korkotukiasunnot teetti vuodenvaihteessa 2012-13 ensimmäisen oman asukastyytyväisyyskyselyn. Aiemmat kyselyt oli tehty osana Helsingin ara-vuokratalojen kyselyä. Omaan kyselyyn mentiin, jotta vastaajamäärä saataisiin suuremmaksi ja vastaukset selkeämmin Helsingin Korkotukiasuntojen toiminnan kehittämistä palveleviksi.

Myös kysymysten määrää oli lisätty verrattuna aikaisempiin kyselyihin. Asukaskyselystä saatiinkin arvokasta tietoa niin isännöinnin, kiinteistönhoidon kuin yhtiön omien palveluidenkin kehittämiseksi.

Tyytyväisyyden taso asuntoon ja asumiseen yleisesti on erittäin hyvällä tasolla. Asukkaista joka kymmenes antaa yleisarvosanaksi erinomainen ja yli puolet hyvän. Selvästi kriittisiä arviointeja on vain 7 prosentilla asukkaista.

Yhtenä mielenkiintoisena tutkimustuloksena nyt tehdyssä kyselyssä on vertailu Helsingin Korkotukiasuntojen asukkaiden ja nykyisin ara-vuokra-asunnot omistavan Heka Oy:n asukkaiden vastausten kesken. Korotukiasuntojen asukkaiden tyytyväisyys kysyttyihin isännöinnin, kiinteistönhoidon ja siivouksen palvelutasoon on kokonaisuutena ja jokaisessa erilliskysymyksessä hieman alhaisempaa kuin Heka Oy:n asukkailla.

Vastauksia käytetään palvelun kehittämiseen

Kun isännöinnin kaikki ja kiinteistönhoidon palvelut suurimmaksi osaksi ostetaan Heka Oy:n omistamilta alueellisilta isännöinti- ja kiinteistönhoitoyhtiöiltä, tullaan tuloksia käyttämään keskusteluissa palveluntuottajien kanssa. Yhdessä palveluntuottajien kanssa pyritään selvittämään, mistä erot johtuvat, sekä tietysti lisäämään Korkotukiasuntojen omistamissa asunnoissa asuvien tyytyväisyyttä.

Isännöinnin osalta asukkaat olivat tyytyväisimpiä asiointiin vuokra-asioissa, isännöitsijätoimiston toimistohenkilöstön toimintaan, henkilökunnan palvelualttiuteen ja asiakaspalvelun toimivuuteen. Eniten moitteita saivat järjestyshäiriöihin puuttuminen, asiointi asunnonvaihtokysymyksissä, toiminta huoneistokorjauksissa ja isännöitsijätoimiston johdon toiminta.

Kiinteistönhuoltoon ja korjauksiin liittyvistä asioista eniten myönteisiä näkemyksiä saatiin asukkailta huoltohenkilökunnan palvelualttiudesta, ja toimista, vikailmoitusten hoidosta sekä huolto- ja korjauspalvelujen toimivuudesta. Kriittisimpiä oltiin jätekatoksen siisteyteen, talviseen hiekotukseen ja lumenpoistoon sekä piha-alueiden puhtaanapitoon ja ulkokalusteiden kunnossapitoon.

Siivousta koskevissa kysymyksissä mielipiteet jakautuivat useissa kysymyksissä. Siivoushenkilökunnan palvelualttius esimerkiksi sai toisaalla erittäin hyvän palautteen ja toisaalla paljon kriitiikkiä. Noin 40 prosenttia piti siivousta kokonaisuutena hyvänä tai jopa erinomaisena ja 34 prosenttia tyydyttävänä. Saunojen siivouksesta lähes puolet antoi arvosanan ”huono”, mutta vastausten keskiarvo oli kuitenkin 2,94. Valittavana oli asteikko 1-5, jossa 1 oli huono ja 5 erinomainen.

Kaupungin vuokra-asuntoakin pidetään usein kalliina

Kyselyssä selvitettiin myös asukkaiden mielipiteitä asumiskuluista. Puolet piti vuokratasoa vähintäänkin kohtuuhintaisena ja toinen puolet kalliina. Edullisena asumista piti vain kahdeksan prosenttia vastanneista.

Noin puolet pitää asuntonsa kuntoa hyvänä ja noin kolmannes kohtalaisena. Ei liene kovin yllättävää, että vastaajat kokevat asuntonsa kunnon olleen paremman siihen muuttaessaan kuin se on nyt, kun 56 prosentissa asunnoista ei ole tehty korjauksia asukkaan asumisaikana. Asunnot kuluvat väkisin asumisen aikana. Kun Korkotukiasuntojen asunnoissa viihdytään pitkään, näkyy kuluminen hiljalleen asunnon kunnossa ennen kuin asunto tulee remontti-ikään.

Korkotukiasunnothan remontoi taloja ja asuntoja, kun siihen on aihetta. Vuosina 1995-2000 rakennetuissa taloissa ei vielä ole ollut laajemmin tarvetta isoihin korjaustöihin ns. normaalista kulumisesta johtuen. Esimerkiksi hanoja tai wc-istuimen mekanismeja voidaan joutua uusimaan jo tämänikäisissä taloissa. Tehtyihin asuntokorjauksiin ollaan pääosin tyytyväisiä. Lähivuosina korjaustyöt tulevat tietenkin kiinteistöjen ikääntyessä lisääntymään.

Asunnon sijaintia pitää erinomaisena 36 ja hyvänä 51 prosenttia vastanneista. Tämä on varmaan yhtenä syynä siihen, että yli puolet muuttaisi todennäköisesti tai aivan varmasti nykyiseen asuntoonsa nyt, jos sitä hänen taloudelleen tarjottaisiin. Yli puolet myös suosittelisi todennäköisesti tai aivan varmasti nykyisen kaltaista asuntoa tuttavilleen ja ystävilleen.

Osallistuminen asukastoimintaan

Vastanneista 63 prosenttia ei ollut mukana talotoimikunnassa tai muussa talon asukastoiminnassa. Tärkein ilmoitettu syy tähän oli, ettei talossa ollut saatu aikaan asukkaiden yhteistoimintaa.

Pienellä osalla vastanneista ongelmana oli, etteivät he tienneet, miten asukastoiminnasta saisi tietoa. Ehkä yhtenä syynä siihen on, etteivät ko. asukkaat ole käyneet Helsingin Korkotukiasuntojen nettisivuilla, joilla myös asukastoimintaa esitellään. Näitä oli vastaajista 57 prosenttia.

Uusien ja aiempia selvästi monipuolisempien sivujen avaamisesta tiedotettiin kyllä vuonna 2012, mutta se tieto ei ehkä arjen kiireissä ole ehtinyt kaikilla konkretisoitua sivuilla käymiseksi.

Helsingin Korkotukiasuntojen vuodenvaihteen 2012-13 asukaskysely tehtiin yhteistyössä IROResearch-tutkimuslaitoksen kanssa. Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä. Vastaukset saattoi sekä palauttaa kirjallisena että käydä tekemässä netin kautta suoraan tietokantaan.

Uusittu tutkimusmenetelmä lisäsi vastaajien määrän nelinkertaiseksi verrattuna aiempaan, jossa kyselyn otanta jäi pieneksi Korkotukiasuntojen asukkaiden keskuudessa. Myös jatkossa kysely pyritään toteuttamaan laajana jakamalla kysely kaikkiin asuntoihin.
Takaisin uutisiin