IN ENGLISH    PÅ SVENSKA      
Asukastyytyväisyys sangen hyvällä tasolla

18.02.2014

Helsingin Korkotukiasuntojen vuokra-asunnoissa asuvat helsinkiläiset ovat sangen tyytyväisiä asumiseensa. Joulukuussa 2013 tehdyssä asukastyytyväisyystutkimuksessa annettiin kiinteistöyhtiön toiminnalle ja palveluille arvosana hyvä tai erinomainen noin 50 prosentissa vastauksista. Välttäväksi tai huonoksi toimintaa ja palveluita moitti 13 prosenttia vastaajista. Kokonaisarvosana on parantunut hieman joulukuussa 2012 tehtyyn tutkimukseen verrattuna.

Helsingin Korkotukiasunnot teki joulukuussa 2013 toisen oman Heka-konsernista erillisen asukastyytyväisyyskyselyn. Kysely tehtiin jakamalla tieto kyselystä ja kysymykset jokaiseen asuntoon. Asukkaat saattoivat antaa palautteensa joko lähettämällä vastaukset kirjallisesti tai täyttämällä palautelomakkeen netissä. Oma Heka-konsernista erillinen kysely on sekä lisännyt saatujen vastausten määrää että antanut mahdollisuuden tehdä kysymykset aiempaa paremmin Korkotukiasuntojen asukkaille suunnatuiksi.

Palveluista arviot paranivat hieman

Isännöinti, jossa arvioidaan etenkin kohteiden paikallisisännöinnistä vastaavien alueellisten Heka-yhtiöiden toimintaa, sekä kiinteistöjen huolto, korjaus ja siivous saivat kaikki vuoden 2013 tutkimuksessa hieman paremmat arviot kuin vuoden 2012 tutkimuksessa. Kun vastauksissa annettiin arvosanoja välillä 1-5, jossa 1 oli huono ja 5 erinomainen, oli isännöinnin keskiarvosana 3,50, kiinteistönhuollon ja korjausten 3,25 ja siivouksen 3,35 vuonna 2013.

Isännöinnissä asiointi ja asiakaspalvelu toimivat asukkaiden mielestä hyvin, mutta isännöinnin puuttuminen järjestyshäiriöihin saa jonkin verran moitteita. Tosin tämä on myös aihe, josta liki puolella vastaajista ei ole kokemusta. Yleensäkin huonoimmat arvosanat tulevat isännöinnille asioista, joista suuri osa vastaajista on ruksannut vaihtoehdon ”en osaa sanoa”. Selkein poikkeus tästä on yhtiön toiminnasta tiedottamista koskeva kysymys, josta annettu arvosana jää hieman isännöintiä koskevien vastausten keskiarvotyytyväisyyden alapuolelle. Silti yli puolet pitää tiedottamista hyvänä tai erinomaisena.

Myös kiinteistöhuoltoa ja korjauksia koskevissa vastauksissa henkilöstön toiminta saa eniten kiitosta. Samaten vikailmoitusten hoidosta annetaan myönteistä palautetta. Eniten pyyhkeitä tulee viher- ja piha-alueiden sekä ulkokalusteiden hoidosta, hiekoituksesta, lumen poistosta sekä jätekatoksen siisteydestä. Jätekatosten siisteyden osalta moitteet menevät ehkä osin myös muille asukkaille, jos epäsiisteyden syy on välinpitämättömyys. Sitähän tutkimus ei kerro, miksi jätekatoksia pidetään epäsiisteinä. Periaatteessahan jäteastioiden määrän ja tyhjennystiheyden pitäisi olla riittävä.

Siivouksessa saunojen puhtaanapito saa eniten moitteita, mutta yli puolet vastaajista ei osannut ottaa asiaan kantaa. Siivoushenkilöstön palvelualttius saa eniten kiitosta, mutta neljä vastaajaa kymmenestä ei osannut sanoa tähänkään kysymykseen mitään. Porrashuoneiden siivoukseen ollaan tyytyväisempiä kuin muiden yleistilojen tai saunojen puhtaanapitoon.

Vuokrat tyydyttävät paremmin

Palveluiden lisäksi kysyttiin myös arvioita yhtiön asuntojen vuokratasosta, yhtiön nettisivuista, osallistumisesta asukastoimintaan sekä asunnoista ja niiden kunnosta ja asuntokorjauksista. Eniten kiitosta saa yhä asuntojen sijainti, jota pidetään liki poikkeuksetta vähintäänkin hyvänä. Asuntojen vuokria vastaajat pitivät hieman enemmän kohtuuhintaisina kuin vuonna 2012. Asuntoja moitti kalliiksi nyt 41 prosenttia vastaajista, kun vuosi aiemmin saman arvion esitti 49 prosenttia vastaajista. Asunnon kunnon osalta arvosanat olivat heikentyneet, mutta ero arvosanojen keskiarvossa on hyvin pieni.

Asuntokorjaukset ja –remontit eivät ole koskettaneet suurinta osaa asukkaista. Niillä, joilla on ollut kokemusta näistä töistä, arviot korjausten toteutuksesta ovat vuoden 2013 tutkimuksessa hieman paremmat kuin vuoden 2012 tutkimuksessa.

Helsingin Korkotukiasuntojen nettisivut ovat uusimmassa tutkimuksessa hieman tutumpia asukkaille kuin vuoden 2012 tutkimuksessa. Kun monissa arjen asumiseen liittyvissä asiassa asioidaan Stadin asunnot –palvelun tai Heka-alueyhtiön kanssa, eivät kaikki silti ole löytäneet yhtiön omia osoitteessa korkotuki.fi olevia sivuja.

Tutkimuksessa pyydettiin asukkailta kantaa myös muutamaan yleiseen väittämään, joiden avulla selvitettiin talojen yleistä asumisilmapiiriä. Nämä väittämät kertovat yleistunnelmien olevan valtaosaltaan hyviä tai erinomaisia. Se selittää ehkä osaltaan sen, että osallistuminen asukastoimintaan on sangen vähäistä. Asukastoiminnan osalta tosin aiempaa useampi oli todennut osallistumattomuuden syyksi joko talotoimikunnan puuttumisen omasta kotitalosta tai sen, ettei hän tiennyt, miten voisi osallistua asukastoimintaan.

Tyytyväisyyttä kuvaa, että suuri osa asukkaista suosittelisi omaa kotiaan vastaavaa vuokra-asuntoa tutuilleen tai muuttaisi nykyisen kaltaiseen asuntoon, jos olisi muuttotilanteessa nyt. Vain pieni osa asukkaista muuttaisi heti muualle, jos saisi toisen asunnon.

Vastausten perusteella aktiivisimpia Helsingin Korkotukiasuntojen asukkaita ovat 50 vuotta täyttäneet yksin asuvat naiset, jotka ovat asuneet yhtiön omistamassa asunnossa vähintään kymmenen vuotta. Tämä selviää summaamalla yhteen vastaajien taustatiedot.

Kyselyn käytännön toteutuksesta on vastannut tutkimusyhtiön IRO Research. Käyttämällä ulkopuolista kumppania on voitu varmistaa vastausten ehdoton luottamuksellisuus.
Takaisin uutisiin