IN ENGLISH    PÅ SVENSKA      
Asukkaiden tyytyväisyys kasvussa vuonna 2014

11.03.2015

Helsingin Korkotukiasunnot –yhtiön teettämän asukastyytyväisyystutkimuksen tulokset ovat yhtiön hallitukselle ja johdolle mieluista luettavaa. Asukkaiden palaute on kautta linjan jonkin verran myönteisempää kuin vuosia 2013 ja 2012 koskevissa tutkimuksissa. Tutkimuksen teettäjiä ilahduttaa myös, että vastauksia on saatu kaikista kiinteistöistä ja että vastaajien määrä on jatkanut kasvuaan. Tuloksia käytetään yhtiön ja sille palveluita tuottavien Heka-alueyhtiöiden sekä kaupallisten yritysten toiminnan edelleen kehittämiseen. Avoimet palautteet käsitellään Heka-alueyhtiöissä vuosittain ja epäkohtiin puututaan jos se on mahdollista.

Tutkimuksessa kyseltiin asukkaiden näkemyksiä sekä asunnostaan ja kiinteistöyhtiön toiminnasta että asukkaille palveluja tuottavien yhtiöiden toiminnasta, etenkin isännöinnistä, kiinteistönhuollosta ja korjaustoiminnasta ja siivouksesta. Kyselyyn vastanneista yhteensä 80 prosenttia oli asunut korkotukiyhtiön vuokralaisina vähintään kolme vuotta. Vastanneista 60 prosentilla oli asumishistoriaa yhtiössä vähintään kuusi vuotta ja reilulla 40 prosentilla jopa yli kymmenen vuotta. Vastaukset perustuvat siis pääosin pitkäaikaiseen kokemukseen asumisesta yhtiön vuokralaisena. Näin voinee tulkita, että parantuneet arviot niin kiinteistöyhtiön omasta toiminnasta, isännöinnistä, kiinteistöjen huollosta ja korjauksista kuin siivouksestakin perustuvat siihen, että asukkaat oikeasti tuntevat toiminnan kehittyneen myönteisesti.

Itse asunnoissa saa kiitosta niiden sijainti, jota pidetään liki poikkeuksetta hyvänä tai erittäin hyvänä. Asunnon kunnolle annetaan arvosana tyydyttävä. Positiivista on kuitenkin, että tyytyväisyys asunnon kuntoon siihen muutettaessa on lisääntynyt vuoden 2013 pienen notkahduksen jälkeen. Myös kiinteistöyhtiön toimintaan ja palveluihin ollaan sangen tyytyväisiä ja kokonaisarvosana on siltäkin osalta parantunut hieman.

Isännöinti hoitaa enemmistön mielestä työnsä kunnialla

Pääosa asukkaiden käytännön arkeen liittyvistä asioista hoidetaan alueellisten Heka-yhtiöiden kautta. Isännöinti on kaikissa kiinteistöissä Heka-alueyhtiöiden hoidossa. Isännöitsijätoimiston henkilökunnan toiminta sekä asiointi isännöitsijätoimistossa vuokra-asioissa saavat useimmilta asukkailta arvosanan hyvä tai erittäin hyvä.

Jos vastauksissa ei huomioida ryhmää ”en osaa sanoa”, myös palautteet isännöitsijätoimiston johdon toiminnasta sekä isännöinnin toiminta huoneistokorjauksissa, järjestyshäiriötapauksien hoidossa sekä asunnonvaihtokysymyksissä ovat aika usein luokassa hyvä tai erittäin hyvä. Suhteessa eniten moitteita tulee järjestyshäiriöasioiden hoidosta, mutta toisaalta tästä asiasta yli 40 prosentilla ei ollut mitään mielipidettä. Eniten eos-vastauksia oli asunnonvaihtokysymyksessä, josta ei ollut mielipidettä 60 prosentilla vastaajista.

Kiinteistönhuollossa sääkin voi vaikuttaa

Myös kiinteistönhuollon ja korjaustoiminnan työstä annetuissa arvioinneissa on siis kautta linjan hieman positiivisempi sävy kuin kahdessa aiemmassa tutkimuksessa. Merkittävästi kahta edellisvuotta paremmat keskiarvopisteet saavat jätehuoneiden siisteys sekä talvinen hiekoitus ja lumenpoisto. Talvitöiden osalta tietysti yhtenä vaikuttavana tekijänä ovat sääolot, joissa ainakin syksy 2014 oli selvästi helpompaa aikaa kuin vaikkapa talvi pari vuotta aiemmin. Toki lumitalvista on myös otettu oppia, mikä varmasti näkyy parempana palveluina samaan tapaan kuin jätehuoneiden siistinä pitämiseen panostaminen.

Kiinteistönhuollossa eniten myönteistä palautetta saa käytännön työtä tekevä henkilöstö. Myös vikailmoitusten hoitoon ollaan varsin tyytyväisiä. Eniten parannettavaa on asukkaiden mielestä piha-alueen hoidossa ja huollossa, mihin kuuluvat jätehuoneen siisteyden ja talvitöiden ohella viheralueiden hoito ja piha-alueen puhtaanapito.

Siivouksessa on vielä parannettavaa

Yleisten tilojen siivous on Helsingin Korkotukiasuntojen kohteissa hoidettu keskimäärin tyydyttävästi tai hyvin. Monissa siivousta koskevissa kysymyksissä vähintään joka viides vastaaja ei ole osannut ottaa kantaa esitettyyn kysymykseen, mikä tietysti lisää vastusten virhemarginaalia verrattuna siihen, että kaikilla olisi ollut asiasta varma mielipide. On tietysti ymmärrettävää, että vastaaja ei osaa arvioida esimerkiksi saunojen siivouksen tasoa, jos hänellä ei ole saunavuoroa, eikä siivoushenkilökuntaa, jos hänellä ei ole ollut kosketusta siivoushenkilökunnan kanssa.

Positiivista on, että myös siivousta koskevat arviot ovat parantuneet aiempiin kyselyihin verrattuna. Kokonaistyytyväisyyden parhaana mittarina näyttävät toimivan porrashuoneiden siivouksesta annetut palautteet, sillä porrashuonesiivousta on osannut arvioida liki jokainen vastaaja. Porrashuoneessa tehdylle työlle sekä siivouspalveluille yleensä antaa arvosanan hyvä tai erittäin hyvä reilut puolet kaikista vastaajista. Jos eos-vastaukset jätetään huomiotta, samaan tai liki samaan päästään myös muihin kysymyksiin annetuissa vastauksissa.

Tutkimuksen tulokset kertova, että yleisten tilojen siivous sekä kiinteistönhuollolle kuuluvat ulkoaluetyöt ovat asukkaiden mielestä eniten kehittämistä kaipaavia kiinteistöpalveluita. Isännöinnin puolella tähän joukkoon kuuluvat vahvimmin toiminta huoneistokorjauksissa ja järjestyshäiriötapauksissa sekä asukkaiden asunnonvaihtoasioihin liittyvä asioidenhoito.

Tutkimusvastaukset käsitelty luottamuksellisina

Asukkailla oli mahdollista vastata asukastyytyväisyyskyselyyn joko kirjeitse tai internetin kautta. Helsingin Korkotukiasunnot tilasi tutkimustyön IRO Research –tutkimuslaitokselta, joka on käsitellyt kaikki vastaukset nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisesti. Korkotukiyhtiön hallitus ja toimisto saavat käyttöönsä vain tulosten yhteenvedon. Samaten tilaajalle toimitetaan kooste asukkaiden vapaamuotoisista palautteista niin, ettei tilaaja pysty näkemään, mistä vastaus on tullut.

Vuoden 2014 tutkimuksen vastaajista 71 prosenttia oli naisia ja 29 prosenttia miehistä. Yhden hengen talouksissa heistä asuu 44 prosenttia ja kahden hengen talouksissa 28 prosenttia. Vastaajista 13 prosenttia elää kolmen ja 15 prosenttia neljän tai useamman hengen taloudessa. Iältään vastaajista liki kolmannes on täyttänyt 60 vuotta ja reilu viidennes alle 40-vuotiaita.Loput reilu 40 prosenttia on 40-60 –vuotiaita.

Kaikki Helsingin Korkotukiasuntojen omistamat asunnot ovat haettavissa Stadin asunnot –palvelun kautta ns. toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella vuokrattavina kaupungin vuokra-asuntoina, mikä selittää myös asukasprofiileja eli etenkin pitkää asumishistoriaa ja ikäjakaumaa.

Korkotukiasunnot eroavat Heka Oy:n asunnoista rahoituksensa osalta. Asukkaiden valinnassa ja asukasdemokratiassa noudatetaan näille asunnoille määrättyjä ohjeita, jotka ovat nykyisin kuitenkin pääsääntöisesti samanlaiset kuin Hekan ns. ara-asuntoja koskevat määräykset. Korkotukiasuntojen vuokralaisten näkemyksiä voi hyvin verrata saman alueen Hekan vuokralaisten näkemyksiin, jotka on myös selvitetty vuosien 2014 ja 2015 vaihteessa samantapaisella asukastyytyväisyystutkimuksella. Tämä tieto on hyödyksi muun muassa kehityskeskusteluissa kiinteistöjen isännöinnistä ja hoidosta vastaavien alueellisten Heka-yhtiöiden kanssa.
Takaisin uutisiin