IN ENGLISH    PÅ SVENSKA      
Asukastyytyväisyys pysynyt hyvänä

14.02.2017

Helsingin Korkotukiasunnot sai vuosittaisessa asukastyytyväisyyttä mittaavassa tutkimuksessa jälleen hyvää palautetta asukkailtaan. Eniten kiitosta annetaan yhtiön asuntojen sijainnista. Myös kiinteistöjen isännöinnistä ja kiinteistönhuollosta vastaaviin yrityksiin ollaan pääosin tyytyväisiä. Eniten toivottavaa asukkaat löytävät ulkoalueiden hoidosta, jätekatoksien siisteydestä sekä yleisten tilojen siivouksesta.

Vuodenvaihteessa 2016 - 2017 tehty uusin asukastyytyväisyystutkimus kertoo, että pääosa vastaajista pitää asunnot omistavan kiinteistöyhtiön eli Helsingin Korkotukiasuntojen toimintaa hyvänä tai erinomaisena. Arvosanan välttävä tai jopa huono antoi yhteensä vain 12 prosenttia vastanneista.

Kiinteistöyhtiön saamaan arvosanaan vaikuttanevat mielikuvat asunnon sijainnista ja kunnosta sekä kiinteistön isännöinti-, kiinteistönhoito-, korjaus- ja siivouspalvelujen toimivuus ja myös esimerkiksi se, miten hyvin asukasviestintä toimii. Näistä asuntojen sijainti saa poikkeuksetta kiitosta asukkailta niin tässä kuin aiemmissakin tutkimuksissa.

Asuntojen nykyisen kunnon osalta mielipiteet jakautuvat aiempien vuosien tapaan aika paljolti hyvän ja kohtuullisen välille. Kun noin puolet vastaajista on asunut asunnossaan vähintään kymmenen vuotta ja lopuistakin yli puolet vähintään kolme vuotta, on selvää, että useimpien mielestä asunnon kunto on laskenut hieman siitä, kun asuntoon muutettiin. Asuttu asuntohan ei pysy uuden tai juuri remontoidun tasoisena millään, jos se on normaalissa asumiskäytössä, johon kuuluu normaali asunnon kuluminen. Kun Helsingin Korkotukiasuntojen asunnot ovat kaupungin vuokra-asuntoina, niitä korjataan vain todellisen korjaustarpeen takia.

Pitkät asumisajat kertovat tietysti osaltaan, että asukkaat ovat sangen tyytyväisiä asumiseensa Helsingin Korkotukiasuntojen taloissa. Sitä kuvastaa myös, että vaikka vuoden 2016 tutkimuksessa tulosten hienoinen vuosittainen paraneminen katkesi, ei tyytyväisyyden taso silti laskenutkaan sen enempää yleisellä tasolla kuin yksittäisissä asioissa.

Heka-isännöinti pääosin toimivaa

Helsingin Korkotukiasuntojen kaikkien asuntojen isännöinti ostetaan alueellisilta Heka-yhtiöiltä. Asukaspalautteen mukaan Heka-yhtiössä on helppo asioida vuokra-asioissa. Keskimääräistä tulosta parempaa palautetta tulee myös henkilökunnan palvelualttiudesta ja toiminnasta sekä asiakaspalvelun yleisestä toimivuudesta. Isännöinnin luotettavuus saa myös hyvää palautetta.

Selkeästi kehitettävää Heka-yhtiöillä olisi ainakin Helsingin Korkotukiasuntojen taloissa asuvien mielestä järjestyshäiriöihin puuttumisessa, asunnonvaihtoasioissa, huoneistokorjausten hoidossa ja yhtiön toiminnasta tiedottamisessa. Toki samalla on todettava, että useimmilla ei ole mitään kokemusta juuri noista järjestyshäiriö-, asunnonvaihto- ja huoneistokorjausasioista, joista annetut yleisarvosanat jäivät kaikkein alhaisimmiksi.

Isännöintiyhtiön johdon toiminta saa myös isännöinnin keskitulosta hieman alemman arvosanan. Sitä tulokset eivät kerro, miksi Heka-yhtiöiden johto saa toiminnastaan hieman huonomman palautteen kuin niiden henkilökunta ja asiakaspalvelu. Voi kuitenkin olettaa, että asukkaan mahdollinen kriittisyys missä tahansa isännöinnin tai isännöintiyhtiön ja sen järjestämän toiminnan osa-alueella heijastuu isännöintiyhtiön johdon saamaan arvosanaan alentavasti ja selittää siten eroa henkilöstön ja johdon saaman palautteen välillä.

Huolto- ja siivoustoiminnan osalta parhaat arviot asukkailta saa henkilökunta asenteensa ja toimintansa takia. Helsingin Korkotukiasunnoissa asukkaat ovat vastauksissaan kuitenkin hieman kriittisempiä kuin esimerkiksi toisen kaupungin vuokrataloyhtiön Auroranlinnan asukkaat kiinteistönhoidon, korjaustenteon ja siivouksen osalta. Siinä ei ole Auroranlinnan ja Helsingin Korkotukiasuntojen asukkaiden välillä eroja, että kiinteistönhoidon ja siivouksen henkilöstö ja vikailmoituksiin reagointi tyydyttävät asukkaita eniten ja että lumi- ja hiekoitustyöt talvisin, ulkoalueiden hoito kesäisin ja jätekatoksen siisteys saavat eniten moitteita. Annetuissa arvosanoissa asteikolla 1-5 Auroranlinnassa keskiarvopisteet ovat kuitenkin kautta linjan hieman korkeammat.

Kiinteistönhoitopalvelut Helsingin Korkotukiasunnot ostaa pääosin alueellisilta Heka-yhtiöiltä. Kiinteistöjen huollosta ja korjauksista annettujen palautteiden eroa Helsingin Korkotukiasuntojen ja Auroranlinnan asukaspalautteissa voi selittää osaltaan se, että Auroranlinna isännöi kohteitaan itse ja Helsingin Korkotukiasunnot ei. Enemmän erot näyttävät kuitenkin olevan alueellisia eli huoltoyhtiökohtaisia, jolloin pisteytykseen voi vaikuttaa enemmän näiden kahden kiinteistöyhtiön kiinteistöjen sijainti kuin mikään muu asia. Lisäksi pihan ja jätekatoksen siisteys ovat esimerkkejä asioista, joihin asukkaat ja talon lähiympäristökin usein voivat vaikuttaa enemmän kuin huoltoyhtiö.

Yleisten tilojen siivouksessa porrashuoneiden kuntoon ollaan melkoisen tyytyväisiä. Muiden yhteistilojen ja etenkin saunojen osalta palaute on kriittisempää. Siivouksen osalta palvelutuottajan rooli on ennen kaikkea pitää yllä siisteyttä ennalta mietityn siivoustarpeen asettamissa raameissa. Jos asukkaat eivät esimerkiksi puhdista kenkiään kurakeleillä ennen tuloaan sisälle, häviävät siistijöiden työn jäljet hyvinkin nopeasti. Näin aamulla töihin lähtenyt asukas ei illalla töistä tullessaan välttämättä edes huomaa, että siistijä on käynyt talossa päivällä.

Kattava otos antaa luotettavat tulokset

Helsingin Korkotukiasunnot on saanut vuoden 2016 tutkimukseen useita vastauksia kaikista omistamistaan kiinteistöistä. Kyselyyn saattoi vastata täyttämällä lomakkeen kirjallisesti tai internetin kautta. Lisäksi tutkimuslaitos täydensi otantaa tekemällä jonkin verran puhelinhaastatteluja. Vastauksia saatiin kaikkiaan yli 450 asunnosta, mikä on tilastollisesti riittävä otanta.

Tutkimuksen Helsingin Korkotukiasuntojen tilauksesta tehnyt IRO Researc & Consulting Oy on eritellyt raportissa kaikista osakysymyksistä saadut palautteet myös isännöintiyhtiöittäin ja huoltoyhtiöittäin. Näin kunkin kysymyksen kohdalla nähdään, onko jossakin isännöinti- tai huoltoyhtiössä hoidettu asia erityisen hyvin tai keskimääräistä huonommin asukkaiden mielestä. Tämän tiedon analysointi yhdessä palveluntuottajien kanssa luo mahdollisuuksia siirtää hyviä käytäntöjä myös muiden alueyhtiöiden toimintaan sekä muuttaa niitä käytäntöjä, joihin asukkaat eivät ole tyytyväisiä.

Kun siivous on isännöintiyhtiöiden tilaamaa, saadaan sekä siivoushenkilöstöä että eri tilojen siisteyttä koskevat plussat ja miinukset palveluntuottajille isännöintiyhtiöiden kautta.

Asukastutkimukseen osallistuneista siis noin puolet on asunut asunnossaan vähintään kymmenen vuotta. Alle kolme vuotta asuneiden osuus on 18 prosenttia. Iältään vastaajat ovat 41-prosenttisesti vähintään 60-vuotiaita. Seuraavaksi suurin ikäryhmä ovat 50-59 –vuotiaat, joita on 22 prosenttia. Alle 30-vuotiaita on kahdeksan prosenttia vastaajista.

Vastaajista lähes puolet asuu asunnossaan yksin. Kahden hengen taloudessa elävien osuus on 29 prosenttia, kolmen hengen kymmenen ja vähintään neljän hengen 14 prosenttia.


KUVA: Helsingin Korkotukiasuntojen 1995 - 2000 rakennetut kiinteistöt sijaitsevat asukkaiden mielestä hyvillä paikoilla. Asukkaat tuntuvat olevan muutenkin sangen tyytyväisiä koteihinsa.
Takaisin uutisiin